Bianca van der Veen Portraiture, Fotograaf Tilburg

Algemene voorwaarden

Fotografe, fotostudio in Tilburg.

Personal Branding fotografie, Glamour fotografie, Boudoir, Trouwfotografie, Zwangerschapsfotografie, Newborn fotografie , Borstvoeding fotografie,

Awardwinning Fotograaf

Algemene Voorwaarden

Bianca van der Veen Portraiture

 

1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

2. Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

3. Vergoeding 

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 

4. Factuur en betaling 

4.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  Mits anders is afgesproken in de offerte.

4.2  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 De Wederpartij ontvangt het Fotografisch werk wanneer alle uitstaande facturen volledig voldaan zijn. 

4.5 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan. 

5. Klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 

6. Opdracht 

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd. 

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

7. Auteursrecht 

7.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf. De auteursrechten van de alle portraits welke genomen worden binnen uw portraitsessie berusten ten alle tijden bij Bianca van der Veen Portraiture. Mochten er toch portraits worden gebruikt waarbij dit niet anders is overeengekomen, dan wordt dit gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

7.2 Bij inbreuk op het auteursrecht eist Bianca van der Veen Portraiture een vergoeding van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding van een dergelijke vorm van gebruik. Hierbij verliest Bianca van der Veen Portraiture geen recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

7.3 Bianca van der Veen Portraiture mag de portraits en video materiaal zonder toestemming van de klant gebruiken voor promotionele en commerciële doeleinden en publicaties (hieronder vallen onder andere websites / portfolio / drukwerk / social media / beursmateriaal en demonstratiemateriaal). Als u bezwaar heeft tegen het publiceren van fotomateriaal, moet u dit voorafgaand aan de fotosessie expliciet  schriftelijk vermelden.

 

8. Licentie 

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden. 

9. Inbreuk op auteursrecht 

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht. 10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden 

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. 

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. 

11.5 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.6 Bij technische problemen met de apparatuur is de Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten.

 

12. Faillissement/surseance 

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 

13. Rechts- en forumkeuze 

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

13.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 

14. Annuleren van een portraitsessie 

14.1 Bianca van der Veen Portraiture vraag bij het boeken van een portraitsessie een volledige aanbetaling van de portraitsessie kosten. Bij het annuleren van een portraitsessie door de Wederpartij, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd. Bij onvoorziene gebeurtenissen kan de portraitsessie, eenmalig,  in overleg met Bianca van der Veen Portraiture verplaatst worden. Deze beslissing ligt ten alle tijden bij Bianca van der Veen Portraiture. 

14.2 Betaling van de portraitsessie vindt uiterlijk 14 dagen na versturen van de factuur voor de betreffende portrait sessie plaats. Wanneer u niet voor deze termijn betaald heeft komt de portraitsessie te vervallen.  

14.3 Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de Fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) De Fotograaf stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter De Fotograaf beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden:

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de Fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de Fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

15. Leveringstermijn 

Leveringstermijn is 4 tot 6 weken na dat portraitsessie heeft plaats gevonden. Mits deze leverbaar zijn door de betrokken partijen waar Bianca van der Veen Portraiture mee samenwerkt. Mocht dit onverhoopt langer duren dan 6 weken wordt de Wederpartij hier van op de hoogte gebracht. Tijdens het ontwerpen van de portraitsessie in het consultatiegesprek, wordt ook de datum van de reveal/ bestelafspraak gemaakt. 

De Wederpartij heeft geen recht op restitutie wanneer dit gebeurd. 

De Wederpartij ontvangt nooit de originele raw-bestanden. 

De Wederpartij ontvang een jpg bestand, 200 dpi in dezelfde maat die de Wederpartij heeft aangekocht. 

 

16. Privacyverklaring.

16.1 Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Bianca van der Veen Portraiture  persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

De AVG schrijft voor dat Bianca van der Veen Portraiture inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Bianca van der Veen Portraiture zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. 

16.2 Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: 

Bianca van der Veen Portraiture  
Kapitein Hatterasstraat 23 F, 5015 BB, Tilburg
www.biancavanderveen.com

info@biancavanderveen.com

16.3 Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Bianca van der Veen Portraiture verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

Algemene persoonsgegevens: 

 • achternaam

 • voornamen

 • geboortedatum 

 • adres

 • telefoonnummer

 • e-mailadres 

 • IP-nummer

 • domeinnaam

 • bankrekeningnummer

 • klantnummer  

 • factuurnummer

16.4 Verwerkingsgrond

Bianca van der Veen Portraiture  verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: 

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven; 

 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Bianca van der Veen Portraiture  met betrokkene heeft gesloten; 

 3. Bianca van der Veen Portraiture  een wettelijke verplichting dient na te komen 

 4. Een gerechtvaardigdbelang van Bianca van der Veen Portraiture  waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Bianca van der Veen Portraiture aan betrokkene. 

16.5 Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: 

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; 

 • facturatie

 • ontwikkelen van product(en)

 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten 

 • informatie over wijzigen producten en diensten 

 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

 • telefonisch contact, e-mailcontact

 • uitvoering wettelijke verplichtingen

16.6 Geautomatiseerde verwerkingen 

Bianca van der Veen Portraiture maakt gebruik van een email service. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief geeft u toestemming dat uw voor-, achternaam en email adres bewaard wordt.

16.7 Delen van persoonsgegevens met derden 

Bianca van der Veen Portraiture  verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bianca van der Veen Portraiture  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

16.8 Bewaarduur van persoonsgegevens 

Bianca van der Veen Portraiture  zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen: 

 • Wettelijke grondslag: Bianca van der Veen Portraiture  houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. 

 • Marketing doeleinden: maximaal 7 kalender jaren 

 • Verzenden nieuwsbrieven /of reclame: tot wederopzegging.

 • Telefonisch contact: 7 kalender jaren. 

 • Informeren over wijzigingen van diensten: 10 kalender jaren.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Bianca van der Veen Portraiture  of door middel van telefoon of e-mail. Bianca van der Veen Portraiture  zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. 

16.9 Gebruik van cookies op website 

Bianca van der Veen Portraiture  gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

16.10 Beveiliging van de door Bianca van der Veen Portraiture vastgelegde persoonsgegevens 

Bianca van der Veen Portraiture  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bianca van der Veen Portraiture. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal [naam] onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Bianca van der Veen Portraiture  meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Bianca van der Veen Portraiture  onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

16.11 Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Bianca van der Veen Portraiture  via info@biancavanderveen.com. 

16.12 Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Bianca van der Veen Portraiture  schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. 

 

17 Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

18. Internet 

18.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 720 bij 1080 pixels.  

18.2 De Wederpartij zal van de fotografische beelden/werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

18.3 De Wederpartij zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

 

19. Social media  

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” 

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Instagram, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

20. Gebruikers rechten 

Portraits mogen door de klant niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.  Mits dit anders is  overeengekomen in de offerte en het contract. De portraits mogen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van Bianca van der Veen Portraiture. Portraits inzenden voor wedstrijden is niet toegestaan, tenzij u schriftelijk toestemming van Bianca van der Veen Portraiture hebt ontvangen. 

Bianca van der Veen Portraiture levert portraits in lage resolutie met het logo van Bianca van der Veen Portraiture erop vermeld. Deze portraits kunnen onder andere op Instagram, Facebook en Twitter worden gebruikt. Voor ieder gebruik van een portrait is een duidelijke zichtbare naamsvermelding verplicht.
U gebruikt hier voor de tekst:
Fotograaf: Bianca van der Veen Portraiture / www.biancavanderveen.com

 

21. Copyrights 

Portraits welke gemaakt zijn door Bianca van der Veen Portraiture mogen niet door de klant digitaal of analoog worden bewerkt of gewijzigd. Bianca van der Veen Portraiture blijft ten alle tijden copyright behouden over de gemaakte portraits.

22. Bewaren portraits 

Portraits die u aangekocht heeft worden minimaal een jaar door Bianca van der Veen Portraiture bewaard. 

23. Nieuwsbrief 

Wij mogen u informeren over nieuws, acties, nieuwe producten, diensten of veranderingen van onze privacy voorwaarden en algemene en aanvullende voorwaarden. Wanneer u geen informatie wenst te ontvangen neem dan contact op met Bianca van der Veen Portraiture via info@biancavanderveen.com

Wijzigingen in de algemene voorwaarden. 

Bianca van der Veen Portraiture mag de algemene voorwaarden ten alle tijden wijzigen of aanvullen. Wanneer er wijzigingen plaats vinden, geeft Bianca van der Veen Portraiture deze op tijd en schriftelijk door aan u. 

 

24. Aansprakelijkheid 

24.1 Bianca van der Veen Portraiture is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. 

24.2 Bianca van der Veen Portraiture is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde schermen.

24.3 Bianca van der Veen Portraiture niet aansprakelijk voor afdrukken die niet door Bianca van der Veen Portraiture geleverd zijn. 

24.4 Wanneer Bianca van der Veen Portraiture door onvoorzien omstandigheden of gebeurtenis niet in de gelegenheid is portraitsessie uit te voeren -en alleen in dat geval- wordt de portraitsessie in overleg verzet. U heeft geen recht op restitutie wanneer dit gebeurd.

24.5 Bij technische problemen met de apparatuur is de Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. 

 24.6 In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten.

25. Gebruik van mobiele telefoon 

 25.1 De Wederpartij mag voor, tijdens en na de geboekte  opdracht geen beeld en geluidsopnames maken met een mobile telefoon/ foto/ video en/of andere opname apparaten. Dit heeft betrekking op de locatie, set en styling van de opdracht. 

25.2  De wederpartij mag geen informatie verstrekken welke de werkwijze van de fotograaf prijsgeeft.

 

November 2018, © Bianca van der Veen Portraiture 

 

Volg je mij al op Instagram?

233f2a48-2a61-4667-b052-2c89d284ccaf.JPG

Ik nodig je van harte uit om contact op te nemen met mij.

dupho-membership-500px.jpg

Bianca van der Veen Portraiture

 

Fotografie studio

Kapitein Hatterasstraat 23 F
5015 BB Tilburg


FOTOGRAAF IN TILBURG | 0031(0) 6 5793469 | INFO@BIANCAVANDERVEEN.COM |

ALGEMENE VOORWAARDEN | PRIVACYVERKLARING | AUTEURSRECHT | FAQ |

©BIANCA VAN DER VEEN PORTRAITURE 2018


Op alle rechtsbetrekkingen van Bianca van der Veen Portraiture zijn de Algemene voorwaarden van Bianca van der Veen Portraiture van toepassing. De tekst van deze voorwaarden is te vinden via de voorgaande link. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Alle foto’s op deze website zijn eigendom van Bianca van der Veen Portraiture. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.